PROTOCOL D’HIGIENE I SEGURETAT

REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA

Per assistir a l’escola els alumnes i el personal docent i no docent han de complir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

CONTROL DE SÍMPTOMES

Les famílies o persones tutores han de signar el primer dia de retorn a l’escola una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes, d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte amb el centre davant de qualsevol incidència.

Es recomana, per a tal efecte, que tant els alumnes com les seves famílies es prenguin la temperatura diàriament abans d’entrar al centre.

PROTOCOL D’ACCÉS A L’ESCOLA

 • Gel hidroalcohòlic per les mans.
 • Desinfecció sabates.
 • Ús obligatori de mascareta higiènica.
 • La porta d’accés es mantindrà oberta en tot moment.
 • L’aforament i ús de la recepció i la sala d’ espera serà limitat sempre mantenint la distancia de seguretat de 2m.

PROTOCOL A LES AULES

 • Les classes es faran de forma individual sempre que sigui possible o amb un numero reduït de persones mantenint sempre la distancia de seguretat (2m).
 • No es permetrà l’ús del material de l’escola, l’alumne haurà de portar sempre el seu instrument (baquetes, guitarra, pues i cables).
 • Classes de piano: es faran amb 2 pianos independents. El piano de l’alumne es desinfectarà després de cada classe.
 • Bateria: es desinfectarà després de cada classe.
 • Els professors desinfectaran les superfícies de contacte de les aules després de cada classe.
 • Es farà un control de temperatura al principi del dia, a tots els membres del professorat.
 • Neteja diària de les instal·lacions.